תנאי שימוש באתר

 

עודכן לאחרונה בצדמבר 20, 2020

 

 1. מבוא והגדרות

  1. ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה המתנהל בכתובת www.legal-it.co.il, או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן ביחד: "האתר" או "אתר האינטרנט") המופעל ומנוהל על ידי משרד עורכי דין כרמל, מרח' דיזנגוף 300, תל אביב (להלן: "החברה").

  2. השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה, כפי וככל שיעודכנו מעת לעת ע"י החברה (להלן: "תנאי השימוש"). לפני השימוש באתר, ובכלל זה מסירת מידע מכל סוג שהוא, המשתמש מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן הם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין החברה בכל הקשור לאתר ולשימוש בו, ובעצם השימוש באתר המשתמש מאשר שקרא והבין את תנאי השימוש והוא מסכים לכל תנאיהם. אם המשתמש אינו מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אין לעשות שימוש באתר בכל צורה שהיא. 

  3. במסגרת תנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם:

   1. "משתמש" - משמעו כל גולש אשר עושה שימוש באתר (כהגדרתו לעיל) באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר קצה אחר, לרבות באמצעות מכשיר סלולארי או תקשורת סלולארית אחרת.

   2. "חומר" - מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות (אך לא רק) טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, מפות, עיצוב, תצוגת האתר, שפה גראפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים, טפסים, קישורים, המלצות, הפניות, וכל מידע אחר המופיע או מוצג באתר, והכל, בין אם הועלה לאתר על ידי החברה ובין אם על ידי צד שלישי המקנה לחברה זכות שימוש בו ובין אם על ידי המשתמש. 

   3. "שימוש באתר" - משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר, כהגדרתו לעיל, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השארת פרטים אישיים ליצירת קשר ו/או לצורך מילוי טפסים להשארת מידע אישי ומידע שאינו אישי לשם בחינת האפשרות להענקת שירותים משפטיים.

   4. "מידע אישי" - מידע המזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי ונושא לרוב אופי פרטי או רגיש (לדוגמא: שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, וכן נתונים אשר יועלו על ידך לאתר לצורך יצירת קשר ו/או בחינת אפשרות להענקת שירותים משפטיים. מידע אישי כולל נתונים אשר נמסרו על ידך באופן מודע ומרצונך החופשי באתר.  

   5. "מידע שאינו אישי" - מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף ע"י החברה באופן פאסיבי אודות אופן שימושך באתר (למשל - סוג הדפדפן של המשתמש, מזהה מכשיר נייד, מידע אודות מיקום גיאוגרפי, התאריך והשעה בה נכנס משתמש לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש (כתובת IP), המקומות בהם ביקר באתר וכו'). מידע זה אינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

   6. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם חלים על שני המינים בצורה שווה. 

 2. זכות השימוש באתר

  1. האתר הינו פלטפורמה מקוונת הנועדה לספק מידע בקשר עם פעילות החברה וקיימת בו האפשרות למלא את פרטיו האישיים של המשתמש על מנת שנציג החברה ייצור עמו קשר וכן קיימת בו האפשרות להשארת מידע אישי ו/או מידע שאינו אישי לשם בחינת האפשרות להענקת שירותים משפטיים על ידי החברה ו/או על ידי עורכי דין צד שלישי.

  2. החברה מתירה למשתמש לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש, למטרות חוקיות בלבד. זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. 

 3. שימוש באתר

  1. המשתמש עשוי להידרש למסור באתר פרטים מזהים אודותיו, המהווים ו/או עשויים להוות מידע אישי כדוגמת שם מלא, כתובת, דוא"ל, טלפון וכו'. 

  2. המשתמש מודע לכך כי חלק מהפרטים הינם מנדטוריים לצורך יצירת קשר עם המשתמש וללא מסירתם, לא יוכל המשתמש להשלים את הרישום באתר.

  3. על כל מידע שימסור המשתמש לחברה ופרט על מידע אישי, תחול מדיניות הפרטיות של החברה, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. 

  4. בעת הכניסה והשימוש באתר, המשתמש מצהיר כי קרא את התנאים המפורטים בתנאי השימוש, ומסכים לאיסוף מידע אישי ומידע שאינו אישי לפי מדיניות הפרטיות. 

  5. מובהר כי תנאי השימוש מחייבים משפטית ואין להפר אילו מהם.

  6. החברה רשאית למנוע ו/או לחסום ו/או להגביל מהמשתמש גישה לאתר או לחלק ממנו, אם הפר את תנאי השימוש (כולם או חלקם) ו/או אם מסר במתכוון פרטים שגויים בעת השימוש באתר ו/או אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם. אין באמור כדי לגרוע מזכויות החברה לנקוט נגד המשתמש צעדים משפטיים במקרים האמורים לעיל. 

  7. מובהר כי החברה אינה מספקת שירותים משפטיים דרך האתר. ביצוע השירותים ייעשה על פי הוראות הדין ובהתאם לתנאי השימוש. האתר מספק, בין היתר, אמצעי תקשורת בין לקוחות החברה ולקוחות פוטנציאלים של החברה עם החברה. 

  8. מובהר ומוסכם על ידי המשתמש ועל ידי מי מטעמו כי לא מתקיימים יחסי עו"ד-לקוח בשימוש שלו באתר, במסירת מידע אישי ו/או מידע שאינו אישי, במילוי הטפסים המופיעים בו או בשיחת טלפון עם נציגיו. הדרך היחידה להפיכת המשתמש ללקוח היא לאחר הסכמתו לתנאי השימוש, השלמת הליך התשלום ואישור החברה בדבר תחילת ביצוע השירות המשפטי. 

 4. היעדר אחריות

  1. החברה אינה מחייבת את המשתמש לעשות שימוש באתר. כל שימוש באתר נעשה מרצונו החופשי של המשתמש. 

  2. אחריותה הבלעדית של החברה מתמצה בשמירת המידע האישי של המשתמש בסודיות.

  3. האחריות על אופן השימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד. 

  4. אין להסתמך על כל חומר באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה של המשתמש לפעול על בסיס החומרים המופיעים באתר מבלי לוודא את נכונותם ו/או חוקיותם ו/או התאמתם לצרכי המשתמש הינה באחריותו המלאה והבלעדית, והוא פוטר את החברה מאחריות לכל פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות חיסרון כיס, הפסד או כל תשלום אחר שיגרמו לו בקשר עם שימושו ו/או הסתמכותו על החומרים כאמור. 

  5. החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, נכונות ודייקנות החומר שבאתר ותכני השירותים המופיעים באתר, וכן החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי יכולות טכניות או מקצועיות. כל שימוש בחומר שבאתר הינו באחריות בלעדית של המשתמש. החברה רשאית לערוך שינויים בחומר שבאתר או בחלקו, בכל עת וללא הודעה. החומר עשויי שלא להיות עדכני, והחברה אינה מתחייבת לעדכן את החומר בכלל או בתדירות כלשהי.

  6. כל התקשרות עסקית ו/או אישית המתבצעת על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו לאחר קבלת שירות משפטי על ידי החברה הינו באחריותו המלאה של המשתמש, ולא תעמוד לזכותו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי השירות שניתן לו על ידי החברה. המשתמש יישא במלוא האחריות לשימוש בחומר שבאתר ולתוצאותיו.

  7. התמונות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות. 

  8. האתר יכול לכלול הפניות לאתרים של צדדים שלישיים או הפניות לשירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים. הפניות לקבלת שירותים אלה אינם תחת שליטת החברה והמשתמש מודע לעובדה שהחברה אינה אחראית לאספקה ולאיכות השירותים והמוצרים המוענקים על ידי צדדים שלישיים שהחברה עובדת עימם בשיתוף פעולה עסקי. כל התקשרות של המשתמש עם צדדים שלישיים כפופה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם צדדים, והינה חד צדדית בין המשתמש לאותם צדדים שלישיים.

  9. החברה לא תהא אחראית לכל התקשרות עסקית ו/או פרטית הנובעת מהסתמכות על הפניות, המלצות ופרסומים בין המשתמש לבין וצדדים שלישיים אשר עלולים ליצור עימו קשר עקב השימוש באתר.

  10. החברה אינה מתחייבת כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, מלאה, וכי הגישה אליו תהיה זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. המשתמש מודע לכך שייתכנו שיבושים ו/או הפסקות ו/או תקלות ו/או עיכובים בפעולת האתר והוא פוטר את החברה מכל אחריות לנזקים ו/או הוצאות ו/או תשלומים ו/או קנסות שייגרמו לו ו/או שיוטלו עליו בשל כך.

  11. החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהחומרים באתר יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'. 

 5. היעדר ייעוץ מקצועי 

  1. החומרים המפורסמים באתר, לרבות הבלוג, הינם חומרים כלליים באופיים מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם ואינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי אישי הנוגע לנסיבות המקרה הספציפיות, או כל ייעוץ מקצועי אחר הנוגע למקרה ספציפי. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים או נושאים אחרים בין אם לשימוש פרטי ובין אם לשימוש מסחרי.

  2. הסתמכות כלשהיא על האמור באתר לרבות הבלוג ושיחות אל מול נציגי הצ'אט ושיחות אל מול נציגי החברה באופן טלפוני, תיעשה, על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש ואינה מחייבת את החברה לעניין ייעוץ מקצועי.

  3. החברה עושה כל מאמץ בכדי לעדכן את האתר ולהוסיף תכנים חדשים, אולם, המידע הכלול באתר זה עשוי להכיל אי דיוקים או שגיאות שנעשו בתום לב ואין כל אפשרות לצפות מראש את נסיבותיו ועובדותיו של כל מקרה ואת השינויים בדינים הרלבנטיים ולכן טרם קבלת החלטה שנוגעת לעניין משפטי יש לפנות לעורך דין שיבחן את נסיבות המקרה הספציופיות.

 6. קניין רוחני

  1. מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל חומריו והתכנים שבו (לרבות העיצוב ותצוגת האתר), הינן של החברה (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והחברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו. 

  2. החברה מקנה למשתמש את הזכות לעשות שימוש באתר, בתנאי שתפעל בהתאם לתנאי השימוש ולכל ההודעות בדבר זכויות קניין רוחני הכלולות בחומרים. מבלי לגרוע מהאמור: 

   1. החומרים מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. בהתאם, כל שימוש של המשתמש בהם יעשה אך ורק על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים, ויגרום לכך שהרשאת השימוש שלו באתר תפוג באופן אוטומטי. במצב זה, תחול שליו החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.

   2. המשתמש אינו רשאי לשנות את האתר ו/או החומרים שבו בצורה כלשהי, ובכלל זה אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לנסות לפענח או לבצע הנדסה לאחור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש), לרבות למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.

   3. למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר ובחומרים בו כמפורט בתנאי שימוש אלה, החברה אינה מעניקה למשתמש כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג' שהחומרים שייכים או קשורים להם.

   4. המשתמש אינו רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ללא אישורה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.

 7. הגבלת אחריות

  1. על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד שלישי אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו ו/או מאי יכולת שימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו, ו/או מתוצאות השימוש באתר או באיזה מחלקיו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הסתמכות על חומרים המצויים באתר) ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר או באיזה מחומריו, ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר ו/או הפרעות בפעילותו, והכל גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה למשתמש בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר. 

 8. מדיניות פרטיות 

  1. בעת שימוש באתר, החברה אוספת מידע אודות המשתמש ו/או אודות אופן השימוש של המשתמש באתר. חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי ומטרתה להסביר למשתמש את השימושים שהחברה עושה במידע מסוג זה, שכן החברה מכבדת את פרטיות המשתמש, ומחויבת להגן עליה. בטרם שימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע כלשהוא באמצעות האתר, על המשתמש לוודא שקרא את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. בעצם השימוש באתר, המשתמש מאשר כי קרא, הבין וכי הוא מסכים ומקבל על עצמו את תנאי מדיניות פרטיות אלה (כפי שיתעדכנו מעת לעת) במלואם.

  2. בעצם מתן הסכמתו לשימוש באתר, המשתמש מצהיר, נותן הסכמתו מדעת, מתחייב ומאשר כדלקמן: 

   1. המידע האישי שמסר המשתמש באתר הינו שלו, והוא נכון ומדויק.

   2. בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), ידוע למשתמש שלא מוטלת עליו חובה חוקית למסור לחברה (באמצעות האתר) מידע אישי ו/או כל מידע אחר. 

   3. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות מסרונים, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שאינו אישי. 

   4. ידוע למשתמש והוא מסכים כי המידע שימסור ו/או ייאסף אודותיו באתר יועבד ו/או יעובד ו/או יישמר בענן צד שלישי, מחוץ לגבולות מדינת ישראל (באיחוד האירופי ו/או ארה"ב). 

   5. במסגרת השימוש באתר ישנה דרישה למסור בשדות המיועדים לכך מידע אישי ומידע שאינו אישי. ידוע למשתמש כי לא חלה עליו כל חובה למסור את המידע כאמור ומסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו הבלעדית. החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו וכן לבצע אימות של המידע האישי והמידע שאינו אישי במסגרת פגישה עם עו"ד מטעם החברה.

   6. ידוע למשתמש כי לחברה מאגר מידע רשום בו ישמר מידע אישי ומידע שאינו אישי, אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, יצירת קשר עם המשתמש לשם עדכון בהליך משפטי ו/או מבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים, וכן טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח הרגלי הקניה וקיום מבצעים ותמריצים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים.

   7. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת מידע אישי של המשתמש לצדדים שלישיים, למעט במקרים כדלקמן: על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת; לצורך שימוש בשירותי סליקה; לצורך התקשרות עם רשויות הממשלה לרבות אך לא רק משרד המשפטים; לצורך שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים לשם ביצוע השירותים המשפטיים מתבקשים על ידי המשתמש. 

  3. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, המשתמש רשאי, באמצעות פניה בכתב לחברה בדוא"ל carmelnitzan1@gmail.com לבקש לעיין במידע הנוגע אליו אשר מוחזק במאגר המידע של החברה, לבקש לתקנו, למחקו, להימחק מרשימת הדיוור ו/או כי פרטיך המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים. החברה תפעל למילוי בקשתו בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה, עפ"י חוק. 

  4. החברה עשויה לעשות שימוש ב- cookies זמניות או קבועות, וכן בתגי אינטרנט (להלן, ביחד: "עוגיות") לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן של המשתמש, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתו להתקנתן על מחשבו (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקר המשתמש, לאתרים שהובילו אותו לאתר, למשך הזמן שגלש באתר, לחלקים באתר בהם התעניין, וכן משמש לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים.

  5. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן, וחלקן יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבו. אם הדפדפן של המשתמש מתיר זאת, באפשרותו לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו. 

  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות, מעת לעת, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות. החברה מציעה למשתמש מעת לעת לשוב ולבדוק את מדיניות הפרטיות, שכן שינויים שיחולו (אם וככל שיחולו) ייכנסו לתוקף במועד פרסומם מבלי שהחברה תידרש למסור למשתמש הודעה בגין השינויים. 

 9. כללי

  1. האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם המשתמש קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושו באתר יהווה ראיה לכך שקיבל אישור מהאפוטרופוס החוקי שמונה לו לעשות שימוש זה.

  2. ניתן לבטל כל עסקה שבוצעה באתר ומלוא הסכום יושב למשתמש, ובלבד שלא עברו יותר מ-30 ימי עסקים ממועד התשלום ושטרם ניתן למשתמש שירות חלקי או מלא.

  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו, לעדכן את מבנהו, תכניו, החומרים שבו וכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ללא הודעה מראש. על המשתמש לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש שכן הם מחייבים מרגע עדכונם ואילך. תאריך העדכון האחרון מופיע בראש מסמך זה. 

  4. לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, האתר עשוי להציע קישורים/הפניות לאתרי אינטרנט של צד שלישי. במקרה שימוש בקישורים/הפניות אלה, המשתמש יוצא מהאתר. החברה אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדקה את כל אתרי צד שלישי אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתר צד שלישי כלשהו המקושר לאתר היא באחריות המשתמש בלבד.  

  5. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. 

  6. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

  7. המשתמש ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות).

  8. תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והחברה בקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והחברה ו/או כל מי מטעמה בהקשר לאתר. 

  9. על האתר, ועל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו. 

יש לך שאלה? דבר איתנו!