פירוק חברה

האם כדאי לפרק חברה לא פעילה?

חברה נדרשת להגיש דו"ח שנתי ולשלם אגרה שנתית לרשם החברות מדי שנה, חובה זו חלה על כל חברה אף אם מדובר בחברה שאינה פעילה. לכן כאשר מדובר בחברה שאינה פעילה מומלץ לפרק את החברה ובכך לחסוך הוצאות כספיות או הצטברות של חובות.


במסגרת הליך פירוק מרצון, חברה רשאית להגיש בקשה לפטור מחובות אגרה עבור השנים בהן החברה לא הייתה פעילה. על מנת לקבל את הפטור יש להגיש לרשם החברות את המסמכים הבאים:

תצהיר אי פעילות - תצהיר של דירקטור החברה, בו הוא מצהיר מהו מתי החברה הפסיקה את פעילותה.

אישור רואה חשבון מבקר - בו מצויין כי החברה לא פעילה ומתי היא הפסיקה את פעילותה. לאישור יש לצרף עותק של הדו"חות השנתיים של החברה בשנים בהן החברה לא הייתה פעילה, או אישור על סיווג התיק במס הכנסה כ"לא פעילה".

שלב 1 – החלטה על פירוק מרצון ומינוי נאמן

תצהיר כושר פירעון - דירקטוריון החברה נדרש לחתום על תצהיר כושר פירעון, בו הוא מצהיר כי החברה יכולה לעמוד בתשלום מלוא חובותיה תוך 12 חודשים מתחילת הליך הפירוק.

זימון לכינוס אסיפה כללית - יש לשלוח זימון לכינוס אסיפה כללית בנושא פירוק מרצון, אל הזימון יש לצרף את תצהיר כושר הפירעון. האסיפה הכללית תתכנס תוך 90 ימים מיום החתימה על תצהיר כושר הפירעון.

כינוס אסיפה כללית - בעלי המניות מתכנסים באסיפה כללית ומקבלים החלטה מיוחדת על פירוק מרצון ועל מינוי נאמן ליישום הליכי הפירוק.

הודעת הנאמן - הנאמן נדרש להודיע לרשם החברות על החלטת החברה על פירוק מרצון ועל מינויו כנאמן החברה, הודעה זו תעשה תוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה על פירוק החברה באסיפה הכללית, אל הודעת הנאמן יש לצרף את תצהיר כושר הפירעון.


שלב 2 - דו"ח מסכם

דו"ח מסכם - לאחר שהנאמן מסיים את הליכי הפירוק עליו לערוך דו"ח מסכם של פעילותו.

כינוס אסיפה כללית - בעלי המניות מתכנסים באסיפה כללית על מנת לאשר את הדו"ח המסכם של הנאמן.

הודעת הנאמן - הנאמן נדרש להודיע לרשם החברות על כינוס האסיפה הכללית, אל הודעת הנאמן יש לצרף את פרוטוקול האסיפה הכללית ואת הדו"ח המסכם. על הנאמן להודיע לרשם החברות על כך שכונסה האסיפה ולצרף להודעה את פרוטוקול האסיפה ואת הדו"ח המסכם.

חיסול החברה. מעוניינים לפרק חברה?

מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים בטלפון 052-6656118

footerback2.png

יש לך שאלה? דבר איתנו!

  • LinkedIn